Skip to main content

Aandachtspunten nav. info-avond 10 mei

image002INFORMATIEAVOND 10 MEI jl.


Grote opkomst, plan goed ontvangen, reacties overwegend positief


Aan maar liefst 120 belangstellenden hebben wij ons recreatieplan voor het strand bij de Cattenbroekerplas mogen presenteren. Het merendeel van de bezoekers die aan de uitnodiging gevolg gaven waren bewoners uit de omliggende wijk. Driekwart van de aanwezigen reageerde positief op de vraag of dit plan een aanwinst is voor Woerden.

Wat voorafging

De insteek van de avond was om ons plan plenair te presenteren waarna belangstellenden de gelegenheid kregen om persoonlijk informatie in te winnen bij afgevaardigden van de afdeling recreatie en toerisme van de gemeente Woerden, het recreatieschap en onze teamgenoten, de landschapsarchitect Ben Kuipers en architect Frans Voorhout.

Aan het eind van de presentatie gaven onze gasten er echter de voorkeur aan om plenair vragen te stellen aan ons team en de gemeente. Uit de vragen bleek dat een deel van hen onbekend was met het huidig geldende bestemmingsplan. De recreatievisie van de gemeente Woerden heeft geleid tot het bestemmingsplan Cattenbroekerplas. Hierin staan de besluiten die reeds actief zijn en gelden voor het te ontwikkelen terrein. Deze kunt hier vinden.

We vragen de gemeente nog om een toelichting over het tot stand komen van hun visie en inzicht in de selectieprocedure. We hopen hun reactie hier binnenkort te kunnen plaatsen.

Het bestemmingsplan als leidraad. Inhoudelijk sluit ons recreatie-concept perfect aan.

Verzoek tot wijziging op één onderdeel van het plan. Dit met het oog op een gezonde exploitatie.

Met het oog op een economisch rendabele onderneming willen wij meer bouwvolume realiseren dan in het bestemmingsplan wordt aangegeven. Behalve onze investering in de bebouwing en de te betalen erfpachtsom aan het Recreatieschap nemen wij ook de kosten voor de aanleg en het onderhoud van het recreatie-eiland voor onze rekening. Om deze kosten te kunnen terugverdienen uit de exploitatie achten wij een groter bouwvolume, waarin meerdere recreatie-activiteiten worden ondergebracht, noodzakelijk. Overigens zijn wij bijzonder ingenomen met de schetsontwerpen. Architect Frans Voorhout heeft onze opgave prachtig vertaald. De vormgeving van het gebouw is verrassend: hij heeft een speels, uitnodigend gebouw voor ogen. Het staat mooi op het eiland en pracht perfect in de omgeving.


Aandachtspunten:

De antwoorden op de gestelde vragen hebben we vanuit onze visie verwerkt in een nadere toelichting op het bestemmingsplan:
Evenementen - Hoeveel evenementen wilt u gaan organiseren? Hoe vaak denkt u dat festivalgeluiden onze kant opkomen?
Wat betreft de evenementenorganisatie wijkt ons plan niet af van de regels in het bestemmingsplan. Wij hebben een goed onderhouden eiland voor dagrecreatie met horeca voor ogen. In het verlengde daarvan denken wij aan evenementen als een gezellige fair, een ijsbaan, zomerbarbecue of kleinschalige concerten. Wij willen zeker geen grootschalige dance-feesten organiseren of faciliteren. De paragraaf over Evenementen staat op pagina 15 van het bestemmingsplan.
Landmark - Hoe opvallend wordt het landmark?
Wat betreft het Landmark wijkt ons plan niet af van de regels in het bestemmingsplan. Het landmark is ter aanduiding van het recreatie-eiland. Ons voornemen is om het landmark te integreren in ons recreatie concept. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan een uitkijktoren, een hoogtepunt voor een zip line parcour, klimmuur. De paragraaf over het Landmark staat op pagina 15 van het bestemmingsplan.
Parkeren - Houdt u wel rekening met voldoende parkeerplaatsen?

Wat betreft het parkeren wijkt ons plan niet af van de regels in het bestemmingsplan. Vanaf de Cattenbroekerdijk wordt de parkeerplaats aan het zicht onttrokken. Wat betreft de verwachte parkeerbehoefte wordt er een berekening gemaakt op basis van de nieuwe plannen. In het geval van topdrukte op een ideale stranddag in het weekend werken we aan een scenario om tijdelijk extra parkeergelegenheid te creëren op omliggende terreinen. Overigens komen die hele drukke stranddagen maximaal drie keer per jaar voor (gemiddeld in Nederland).

De paragraaf over parkeren staat op pagina 55 van het bestemmingsplan.

Ontsluiting van het recreatie-eiland

In samenwerking met de gemeente wordt een voorstel uitgewerkt. Het is de bedoeling dat bezoekers het recreatie-eiland te voet betreden. Uiteraard wordt het eiland ook toegankelijk zijn voor mensen die mindervalide zijn. En ook wordt het eiland toegankelijk gemaakt voor (voertuigen van) hulpdiensten en leveranciers.

Ook onze buren, de Watersportvereniging Woerden, moet bereikbaar zijn voor (de voertuigen van) voor hulpdiensten en leveranciers. Er wordt gekeken naar een oplossing om dit mogelijk te maken via het brede fietspad van de Zeeweg.

De route naar het recreatie-eiland per auto

Gemeente doet een beoordeling van de verkeerssituatie voor een goede en veilige afwikkeling van het autoverkeer (ook op de kruising met de Cattenbroekerdijk) via het bedrijventerrein van Snel en Polanen. Het is nog niet zeker dat er daadwerkelijk maatregelen komen.

De (zwem)waterkwaliteit van de plas

Een schoon strand en schoon zwemwater zijn cruciaal voor het welslagen van onze onderneming. Onze volle aandacht gaat hiernaar uit.

Strand waar honden mogen uitrennen

Het strand bij de hoogspanningsmast aan de plas blijft bestaan, het ligt niet op het recreatie-eiland. De gemeente gaat graag in gesprek met hondenbezitters over de inrichting van dit strand. Hondenbezitters zijn met hun hond aangelijnd van harte welkom op het eiland. U zult begrijpen dat wij het eiland hondenpoep-vrij willen houden.

Invloed van de bebouwing op de wind op de plas

Hierover zijn we in overleg met de watersportvereniging. Een onafhankelijke deskundig instituut (Peutz) is door ons om advies gevraagd. Inmiddels is duidelijk dat de bebouwing geen nadelig effect heeft op de wind. Een onderliggend onderbouwingsrapport hiervoor volgt t.a.v. de watersportvereniging.

Hengelsport

Wij gaan graag met de hengelsportvereniging in gesprek.

Toegankelijkheid voor mindervaliden

Het is de bedoeling dat bezoekers het recreatie-eiland te voet betreden. Uiteraard wordt het eiland ook toegankelijk voor mensen die mindervalide zijn.

Afscherming water voor kinderen

In het recreatieplan is een beschut strandje met ondiep water voorzien voor peuters en kleuters en moet voldoen aan de geldende normen voor zwemwater. De geplande indoorspeeltuin wordt geheel afgeschermd.

Te water laten van boten

De Cattenbroekerplas heeft een door de gemeente aangelegde te water laadplaats aan de overzijde in de wijk Waterrijk. In het recreatieplan is een te water laadplaats voorzien ten behoeve van de hulpverlening (door de brandweer) op het water. De exacte locatie is nog niet bepaald.

Geluidsoverlast > zie ook evenementen

Net als u kennen ook wij ook de uitspraak dat geluid over water ver draagt. Uiteraard zetten we ons er honderd procent voor in om eventuele overlast door geluid te beperken, echter tijdens evenementen en op drukke stranddagen zou er van geluidshinder sprake kunnen zijn.
Zoals onder het kopje ‘evenementen’ aangegeven houden we ons aan de regels van het bestemmingsplan. Het toegestane volume van achtergrondmuziek op het terras van het restaurant zal in de horecavergunning worden geregeld.

Hondenpoep op het strand

zie Strand waar honden mogen uitrennen

Ongewenst gebruik van het parkeerterrein tijdens nachtelijke uren
Wij kennen de huidige situatie. Het recreatie-eiland met bijbehorend parkeerterrein krijgt in ons plan een verzorgde uitstraling. Het eiland zelf wordt ’s nachts afgesloten. Ook wat betreft het parkeerterrein wordt nagedacht over de nachtelijke beveiliging door middel van afsluiting en/of cameratoezicht/verlichting.
Openingstijden van het restaurant
Die zullen worden geregeld in de aan te vragen horecavergunning.
Wie is verantwoordelijk voor dat het er netjes uit blijft zien
De gemeente Woerden gaat het beheer en onderhoud van de Cattenbroekerplas uitbesteden aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Wij gaan zorg dragen voor het onderhoud van het recreatie-eiland.
Watersportvereniging Woerden
De Watersportvereniging heeft afspraken gemaakt met de gemeente over de huidige tijdelijke voorziening. Wij zijn met de watersportvereniging overeengekomen dat zij een eigen plek krijgen in het plan. Het beeld/kwaliteit plan van de gemeente is uiteraard ook leidend bij de inrichting van hun terrein.
Komt er een geluidswal langs de A12?
Ons is hierover niets bekend.
Toeristisch overstappunt (Top)
Met de gemeente onderzoeken we de mogelijkheid om bij het recreatie-eiland een toeristisch overstappunt aan te leggen. Bij de realisatie hiervan zullen alle mogelijkheden bekeken worden. Onze ambitie is in ieder geval om deze plek tot ook tot een aantrekkelijke ‘tussenstop’ te maken voor ‘Groene Hart-wandelaars en fietsers’.
De grootte van het gebouw
Ons gebouw is groter dan in het huidige bestemmingsplan wordt toegestaan. Onze architect heeft een gebouw voor ogen dat in vorm en materiaalgebruik past in de omgeving. “Het wordt een mooi gezicht vanuit de wijk aan de overzijde van de recreatieplas.” Het gebouw krijgt een groen/sedum dak en komt gedeeltelijk in het talud te liggen. De wens om af te wijken van het in het bestemmingsplan voorgeschreven bouwvolume komt voort uit een economische gegeven: de kosten van de investering, de pachtsom en onderhoud van het eiland moeten in de exploitatie worden terugverdiend. Het recreatieconcept mag dan met zich meebrengen dat er extra kubieke meters inpandig nodig zijn om een rendabele onderneming te runnen, een groot voordeel van dit concept is dat het organiseren van grootschalige buitenevenementen niet nodig is. Om groter te mogen bouwen wordt een verzoek ingediend om het bestemmingsplan op dit onderdeel te wijzigen.
Wanneer is het plan gerealiseerd?
Onze streefdatum is momenteel (22 mei 2017) om in het voorjaar van 2019 klaar te zijn voor een feestelijke opening, maar er zijn nog een aantal factoren die de haalbaarheid hiervan onzeker maken.